නාට්‍ය සඳහා අනුග්‍රාහකත්වය / ආධාර ලබා දීම

අප සංගමයේ නාට්‍ය හා සේවාවන් පවත්වාගෙන යාම සඳහා ප්‍රවර්ධන ආධාර හා අනුග්‍රාහකත්වය ලබා දීම සඳහා පහත දැක්වෙන බැංකු ගිණුම් වලට මුදල් බැර කල හැක.

ගෙවීම් පහත සඳහන් බැංකු වලට සිදුකල හැක:

ගිණුමේ නම: එච් වසන්ත ප්‍රිය ගුණවර්ධන | H W P GUNAWARDENA


සම්පත් බැංකුව | SAMPATH Bank (Bank Code 7278)

ගිණුම් අංක: 1029 5472 4261
ශාඛාව: මූලස්ථානය | Headquaters (Branch Code 029)


මහජන බැංකුව | PEOPLES Bank

ගිණුම් අංක‍: 026-2-001-0-1668338

ශාඛාව: ගම්පහ ‍| Gampaha