ජවනිකාව 01: නාට්‍ය මූලාරම්භයගීතය: යාචකයා ගයන ගීතය "බොහෝ ඉස්සර අපේ ගම්වල..."චරිත: යාචකයා
රචනය හා නිෂ්පාදනය: දයානන්ද ගුණවර්ධනසංගීතය: ලයනල් අල්ගමනැටුම්: බැසිල් මිහිරිපැන්න
රංගනය: විජය නන්දසිරිසමූහ ගායනය: කාන්ති ජයවික්‍ර‍ම, සුජානි නිසංකා, ජයනාත් බණ්ඩාර, ඉන්දික ජයසිංහ, කුමාර ලියනගේ
සංගීතය මහෙයවීම: රංජිත් බාලසූරියබෙර වාදනය: යසිත් පෙරේරාඉදිරිපත් කිරීම: © නළු කීර්ති සභා නාට්‍ය කණ්ඩායමමෙම සංරක්ෂිත දර්ශනය: 2007, ලයනල් වෙන්ට් රඟහල
ජවනිකාව 01:  ඇහැළ මලින් ගස් පිරිලා ගීතය.චරිත: ගම දුව හා නරියා
රචනය හා නිෂ්පාදනය: දයානන්ද ගුණවර්ධනසංගීතය: ලයනල් අල්ගමනැටුම්: බැසිල් මිහිරිපැන්න
රංගනය: රොඩ්නි වර්ණකුල (නරියා), තරංගා කුමාරි (ගම දුව)සමූහ ගායනය: කාන්ති ජයවික්‍ර‍ම, සුජානි නිසංකා, ජයනාත් බණ්ඩාර, ඉන්දික ජයසිංහ, කුමාර ලියනගේ
සංගීතය මහෙයවීම: රංජිත් බාලසූරියබෙර වාදනය: යසිත් පෙරේරාඉදිරිපත් කිරීම: © නළු කීර්ති සභා නාට්‍ය කණ්ඩායමසංරක්ෂිත දර්ශනය: 2007, ලයනල් වෙන්ට් රඟහල
ජවනිකාව 02: ගම ගෙදර, වචනයේ අයිතිවාසිකම ඉල්ලා නරියා ගේ පැමිණීම...
රචනය හා නිෂ්පාදනය: දයානන්ද ගුණවර්ධනසංගීතය: ලයනල් අල්ගමනැටුම්: බැසිල් මිහිරිපැන්න
රංගනය: බන්දුල විජේවීර (කපුවා), නීල් අලස් (ගමරාල), රොඩ්නි වර්ණකුල (නරියා), ෆර්නි රෝෂිනී (ගම හාමිනේ)
සංගීතය මහෙයවීම: රංජිත් බාලසූරියබෙර වාදනය: යසිත් පෙරේරාමෙම සංරක්ෂිත දර්ශනය: 2013, ලයනල් වෙන්ට් රඟහලඉදිරිපත් කිරීම: © නළු කීර්ති සභා නාට්‍ය කණ්ඩායම
ජවනිකාව 03: ගිරි හෙල් අරඹ, දෑවැද්දත් සමඟ නෑගම් එන නෑදෑයෝ...චරිත: නරි බෑනා, ගමරාල, ගම හාමිනේ, කපුරාල හා ගම දුව
රචනය හා නිෂ්පාදනය: දයානන්ද ගුණවර්ධනසංගීතය: ලයනල් අල්ගමනැටුම්: බැසිල් මිහිරිපැන්න
රංගනය: බන්දුල විජේවීර (කපුවා), නීල් අලස් (ගමරාල), රොඩ්නි වර්ණකුල (නරියා), ෆර්නි රෝෂිනී (ගම හාමිනේ), ගයානි ප්‍රබුද්ධිකා (ගම දුව)සමූහ ගායනය: කාන්ති ජයවික්‍ර‍ම, සුජානි නිසංකා, ජයනාත් බණ්ඩාර, ඉන්දික ජයසිංහ, කුමාර ලියනගේ
සංගීතය මහෙයවීම: රංජිත් බාලසූරියබෙර වාදනය: යසිත් පෙරේරාඉදිරිපත් කිරීම: © නළු කීර්ති සභා නාට්‍ය කණ්ඩායමමෙම සංරක්ෂිත දර්ශනය: 2013, ලයනල් වෙන්ට් රඟහල