නාට්‍ය සඳහා ප්‍රවේශ පත්‍ර වෙන්කරවා ගැනීම්

අප සංගමය විසින් සංවිධානය කරන නාට්‍ය දර්ශන වල ප්‍රවේශ පත්‍ර මිළ දී ගැනීම් හා නාට්‍ය සේවාවන් පවත්වාගෙන යාම සඳහා ප්‍රවර්ධන ආධාර ලබා දීම සඳහා පහත දැක්වෙන බැංකු ගිණුම් වලට මුදල් බැර කල හැක.

ගෙවීම් පහත සඳහන් බැංකු වලට සිදුකල හැක:

ගිණුමේ නම: එච් වසන්ත ප්‍රිය ගුණවර්ධන | H W P GUNAWARDENA


සම්පත් බැංකුව | SAMPATH Bank (Bank Code 7278)

ගිණුම් අංක: 1029 5472 4261
ශාඛාව: මූලස්ථානය | Headquaters (Branch Code 029)


මහජන බැංකුව | PEOPLES Bank

ගිණුම් අංක‍: 026-2-001-0-1668338

ශාඛාව: ගම්පහ ‍| Gampaha

 1. ගෙවීම සිදුකිරීමේ දී ඔබේ නම, ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය, දර්ශන වේලාව හා ටිකට් පත් ගණන සඳහන් කර පණිවුඩයක් එවීමට කාරුණික වන්න.
  බැංකු ගෙවීමේ දී පහත ලෙස Transaction Comment යාවත් කාලීන කරන්න.
  උදා: බක් මහ අකුණු, ජනවාරි 10, සවස 3.30 දර්ශනයේ ටිකට් පත් 5ක් - BMA_Jan10_3.30x5
  උදා: නරි බෑනා, මාර්තු 25, සවස 6.30 දර්ශනයේ ටිකටි පත් 7ක් - NB_Mar25_6.30x7

 2. සියලු තැන්පතු වාර්ථා 077 354 4797 අංකයට WhatsApp හෝ Telegram App මාධ්‍ය ඔස්සේ හෝ info@naribena.com වෙත එවිය යුතුය.

 3. මුදල් ලැබීම හා ප්‍රවේශ පත්‍ර පිළිබඳ සිථිර කිරීමක් ඔබට ලබා දෙනු ඇත.

 4. ප්‍රවේශපත්‍ර විකිණී අවසන් නම් පමණක් මුදල් නැවත ලබා දෙනු ලැබේ.

 5. වෙන් කරන ලද ප්‍රවේශ පත් ප්‍රමාණය රඟහල දොරටුවේ දී එදිනට ලබා ගත හැකි වේ. කලින් අවශ්‍ය නම් (077 354 4797 අංකට ඇමුතුමක් දී විමසන්න).

 6. වෙන් කරන ලද ප්‍රවේශ පත් ලබාදීමේ දී ඔබගේ හැඳුනුම් පත හෝ බැංකු තැන්පතුවේ පිටපත අනිවාර්යය වේ.

 7. ඔබගේ සියලු තොරතුරු වල රහස්‍ය භාවය සුරකින අතර, සියලුම ගණු දෙනු පාරදෘශ්‍යව සිදුකෙරුණු ඇත.